Zakoni i drugi propisi

 

Navedena zakonska akta služe kao orjentir i pokazatelj obima propisa  koji bi trebalo da se uzmu obzir prilikom vršenja poslova korporativne bezbednosti.  Analiza propisa koji direktno deluju na oblast zaštite lica, imovine i poslovanja može se izvršiti izdvajanjem i tumačenjem pojedinih odredaba važećih propisa koji neposredno utvrđuju obaveze organizacija tj. privrednih subjekata u domenu procene rizika.


 1. ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ("Sl.glasnik RS", br.111/2009, 20/2015 i 87/2018);
 2. ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl.glasnik RS",br.101/2005, 91/2015);
 3. ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA ("Sl.glasnik RS", br.104/2009);
 4. ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl.glasnik RS", br.97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012);
 5. ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI ("Sl.glasnik RS", br.6/2016)
 6. KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl.glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012, 104/2013, 108/2014);
 7. ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA ("Sl.glasnik RS", br.97/2008);
 8. ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA ("Sl.glasnik RS", br.53/93, 67/93, 48/94, 101/2005, 54/2015);
 9. ZAKON O PROMETU EKSPLOZIVNIH MATERIJA ("Službeni list SFRJ" br. 30/85, 6/89, 53/91, "Službeni list SRJ", br. 24/94, 28/96, 68/2002, "Sl.glasnik RS", br.101/05);
 10. ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA ("Službeni list SFRJ“, br. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89 i 3/90 i "Službeni list SRJ“, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001 i "Sl.glasnik RS“, br. 101/2005 – drugi zakon);
 11. UREDBA O ODREĐIVANJU POSLOVA BEZBEDNOSNE ZAŠTITE ODREĐENIH LICA I OBJEKATA ("Sl.glasnik RS", br.72/2010, 64/2013)
 12. ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl.glasnik RS", br.65/2013);
 13. ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl.glasnik RS", br.41/2009);
 14. ZAKON O RADU ("Sl.glasnik RS", br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 22/2011, 79/2011, 32/2013 i 75/2014);
 15. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2011-drugi zakoni, 83/2015 i 5/2015);
 16. ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US i 107/2009, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013, 139/2014);
 17. ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl.glasnik RS", br.104/2013, 42/2015 i 87/2018);
 18. ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl.glasnik RS", br.104/2013 i 87/2018);
 19. ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015)
 20. ZAKON O ODBRANI ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon i 10/2015)
 21. ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014)
 22. ODLUKA O MINIMALNIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE ("Službeni glasnik RS", br. 23/2013 i 113/2013)
 23. ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI (Sl.glasnik br. br.87/2018)

 24. ZAKON O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA (Službeni glasnik br.87/2018)